Ombyggnationer

Mindre förändringar får göras. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Alla arbeten ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, till exempel VVS-installationer, om du vill ta ner en vägg eller dra om el.

Blankett för ombyggnad inomhus finns att hitta här.

För ombyggnad utomhus finns blankett att hitta här

Altaner/balkonger

Samtliga uteplatser i huslängan måste gå i linje med varandra. Inga trappor eller andra steg får byggas utanför staketet. Ej heller får privata planteringar anläggas utanför staketet.
Staketet får vara max 90 cm högt och ska innehålla minst 33% luft. Det ska hållas välvårdat.
Eventuella spaljéer får byggas på/ovanför staketet. Spaljén ska i så fall bestå av 80 % luft. 
Buskar får anläggas på altanen med visad hänsyn till grannar.

Bra att veta är att panelerna på husen är av asbest.

Husväggen på balkong och altansidan (utgång genom vardagsrummet) får färgsättas i vitt eller husets originalfärg (rött respektive brunt). Ren träpanel får även användas. Fråga styrelsen efter korrekta färgkoder.

Infravärmare får endast användas med timer på balkongerna eller altanerna.

​Luftvärmepump får ej installeras i föreningens lägenheter.

Ingenting får sitta utanför balkongräcket så som blomlådor, parabolantenner och markiser.

Vid entréerna (ingång via hallarna/köken i markplan) gäller att staketen max får vara 90 cm höga samt ska innehålla minst 33% luft och vara i enhetlig färg på samtliga staket i en husrad (vitt, rött eller brunt). Fråga styrelsen efter korrekta färgkoder. Staketet ska hållas välvårdat. Eventuella grindar ska öppnas inåt huset. Eventuella brevlådor ska sitta på insidan av staketet. Inga privata planteringar får anläggas utanför staketet. Träd och buskar ska trimmas så de inte växer ut i promenadvägen.  

Om asfalt ska bytas ut så iakttas följande: Inspektionsluckor, brunnar och dylikt ska vara lättåtkomliga. Dränerande material får inte tas bort 40 cm ut från fasaden. Om det finns rörledningskulvert i marken, ska det dränerande materialet lämnas 20 cm utanför denna. Plank får inte sättas upp mellan lägenheternas ytter-gränsområden.

Inglasning av balkong
Kräver bygglov och medgivande från styrelsen.