Årsstämma

Årsstämman hålls varje år i april/maj och är föreningens högst beslutande organ. Kallelse får utfärdas sex veckor före ordinarie och skall utfärdas senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma.

Kallelse till extra föreningsstämma får utfärdas sex veckor före och skall utfärdas senast två veckor före extra föreningsstämma.

På stämman väljs styrelsen, revisorer, samt valberedning, samt beviljar ansvarsfrihet för föregående år. Motioner behandlas även de på stämman. Motioner ska vara inne senast 31 januari (eller det senare datum som styrelsen anger).

Alla medlemmar har rösträtt på stämman (undantag om bostadsrätten ägs tillsammans, då medlemmarna då har en gemensam röst). Medlemmar som inte kan delta på årsstämman har möjlighet att rösta genom ombud. Det sker genom att ombudet visar en skriftlig dagtecknad fullmakt. Ombud får inte företräda mer än två medlemmar.

Årsstämmoprotokoll